Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Tour of Lithuanian Historical Sites in Chicago — in Lithuanian

March 25, 2023 @ 9:00 am - 3:00 pm

$40 – $45

\Ekskursija po istorines lietuviškas Čikagos vietas ir pasakojimas apie Amerikos lietuvių gyvenimą bei jų veiklą XIX-XX a.

Išvykstame: Kovo 25 d., 9 val. ryto iš Pasaulio Lietuvių Centro automobilių aikštelės

(14911 127 St., Lemont, IL 60439)

Sugrįžtame: Tą pačią dieną 3 val. po pietų. Kelionė patogiu modernišku autobusu

Sustojimai

1. Lietuvių tautinės kapinės. Pasivaikščiojimas ir pasakojimas apie čia amžino poilsio atgulusius įvairių pažiūrų, skirtingų ideologinių ir politinių įsitikinimų Amerikos lietuvius.

2. Balzeko lietuvių kultūros muziejus. Dvi pagrindinės ekspozijos: “Už laisvę” (“For Freedom”) – apie Amerikos lietuvių pastangas kartu su tėvynėje gyvenusiais tautiečiais atkurti ir išlaikyti Lietuvos valstybę XIX-XX a.; “No Home To Go To” – apie Lietuvos gyventojus, kurie II-ojo Pasaulinio karo metu atsidūrė karo pabėgėlių stovyklose, Vokietijoje.

Lengvi priešpiečiai išsinešimui.

3. Marquette parkas. Paminklas Dariui ir Girėnui. Pasakojimas apie parko pavadinimo kilmę, šios Čikagos miesto dalies praeitį bei apie istorinį paminklą.

4. Švnč. Mergelės Marijos bažnyčia – apie unikalią šio pastato architektūrą; pagrindinius jo kūrėjus bei mecenatus. Esant galimybei, užeisime į vidų.

5. Šv. Kazimiero seserų vienuolynas. Aplankysime jame veikiantį muziejų bei koplyčią sustosime prie Motinos Marijos Kaupaitės kapo/sarkofago.

6. Jaunimo Centras. Trumpam stabtelsime prie pastato ir Karių Ramovėnų rūpesčiu pastatyto paminklo.

7. Šv. Kryžiaus bažnyčia. Esant galimybei, užeisime į šios unikalios, pačios didžiausios Amerikoje lietuvių pastatytos bažnyčios vidų. Pasakojimas apie Bridžporto lietuvių istoriją.

8. Lituanica Ave. Buvusios pirmosios Čikagoje lietuviškos Šv. Jurgio bažnyčios vieta (1990 m. ši bažnyčia buvo nugriauta). Pasakojimas apie Bridžporto lietuvių istoriją.

9. Čikagos skerdyklų vartai. Simbolinis paminklas, įamžinantis šioje vietoje veikusias legendines skerdyklas, kuriose teko sunkiai dirbti nevienai Čikagoje gyvenusių lietuvių kartai.

Ekskursijos vadovas – kino dokumentinių filmų režisierius Arvydas Reneckis.

Ekskursijos bendraorganizatorius Balzeko lietuvių kultūros muziejus.

Bilietų kaina $45

Balzeko muziejaus nariams $40

Vietų skaičius ribotas. Bilietus rezervuokite iki 3/22/23 čia, per “eventbrite”.

Daugiau informacijos: 708 813 8080.

Translation:

A tour of historic Lithuanian sites in Chicago and a story about Lithuanian-American life and activities in the 19th and 20th centuries.

Tour guide doc. filmmaker Arvydas Reneckis will conduct the tour in Lithuanian. Future tours in English are planned.

Departs: Saturday, March 25 at 9am from the parking lot of the Lithuanian World Center, 14911 127 St., Lemont, IL 60439

Returns: 3 p.m. on the same day. Travel by comfortable modern bus

Stops

1. Lithuanian National Cemetery. Walk and talk about the Lithuanian-Americans of different ideological and political persuasions who are laid to rest here.

2. Balzekas Lithuanian Cultural Museum. Two main exhibitions: ‘For Freedom’ – about the efforts of Lithuanian-Americans, together with their compatriots who lived in the homeland, to restore and maintain the Lithuanian state in the 19th and 20th centuries; and ‘No Home To Go To’ – about the Lithuanians who ended up in refugee camps in Germany during the Second World War.

A light brunch to take away.

3. Marquette Park. Darius and Girėnas Monument. A story about the origin of the park’s name, the past of this part of Chicago and the historical monument.

4. Schwntch. 4. St. Mary’s Church – about the unique architecture of this building; its main founders and patrons. If possible, we will go inside.

5. St Casimir’s Convent. We will visit its museum and chapel and stop at the tomb/sarcophagus of Mother Marija Kaupaitė.

6. Youth Centre. We will stop briefly at the building and the monument erected under the care of the Soldiers’ Ramovians.

7. Holy Cross Church. If possible, we will go inside this unique church, the largest Lithuanian-built church in America. A story about the history of Bridgeport Lithuanians.

8. Lituanica Ave. The former site of the first Lithuanian church in Chicago, St. The site of the first Lithuanian church in Chicago, St. George’s Church (demolished in 1990). A story about the history of Bridgeport Lithuanians.

9. Chicago slaughterhouse gate. A symbolic monument commemorating the legendary slaughterhouses where generations of Lithuanians living in Chicago had to work hard.

Tour leader – documentary filmmaker Arvydas Reneckis.

Co-organised by the Balzekas Museum of Lithuanian Culture.

Tickets cost $45

Balzekas Museum members $40

Space is limited. Please reserve your tickets by 3/22/23 here, via eventbrite.

For information call 708.813. 8080.

Venue

Lithuanian World Center
14911 127th Street
Lemont, IL 60439 United States